Contributieregeling

Contributieregeling SC Wesepe 2023-2024


De contributietarieven (per jaar) voor het seizoen 2023-2024 zijn als volgt:

Pupillen (t/m 11 jaar)€102,-
Junioren (12 t/m 17 jaar)€135,-
Senioren m.u.v. Handbal (18 jaar en ouder)€180,-
Senioren Handbal (18 jaar en ouder)€190,-
Niet spelend – wel trainend€65,-
Niet spelend€45,-

Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van contributiebetaling.

Kledinglease

Voor leden die gebruik maken van de kleding lease (voetbal, handbal en volleybal) komt er bovenop de basiscontributie nog een toeslag van:

Pupillen en junioren – € 17,- per jaar
Senioren – € 19,50 per jaar

Leden van Sportclub Wesepe worden ingedeeld naar leeftijd en als spelend lid of als niet spelend lid.

De peildatum voor de leeftijd is 1 januari 2023. (Peildatum leeftijd op 1 juli = 1 januari).

Spelende leden zijn zij die actief in teamverband aan sport deelnemen (incl. actief tennis). Niet Spelende leden zijn zij die niet actief in teamverband deelnemen aan sport, zoals bestuursleden, commissieleden, leiders, (assistent)-scheidsrechters, oefenmeesters en gelijkgestelden als ondersteunend lid. Zij staan wel bij de sportbonden geregistreerd en hebben bij hun afdeling stemrecht.

Langdurig geblesseerde leden en zwangere vrouwen worden ook aangemerkt als niet-spelend. Dit dient men wel zelf door te geven bij de secretaris van de afdeling waar diegene de sport beoefent.

Leden van een afdeling die bij een andere afdeling een kaderfunctie vervullen zijn bij die laatste afdeling vrijgesteld van contributie.

Algemene leden zijn ondersteunende verenigingsleden en staan niet bij een sportbond geregistreerd.

Leden die twee of meer takken van sport binnen SC Wesepe beoefenen krijgen een reductie van 25% op de contributie voor elke tak van sport die wordt beoefend. Dit geldt niet voor niet-spelende leden.

De contributie zal in twee keer moeten worden voldaan. Dit zal medio oktober 2023 en medio maart 2024 gebeuren.
Bij degene die een machtiging heeft ingestuurd zal omstreeks die datum de inning plaatsvinden.

Aanmelden kan digitaal of schriftelijk via het aanmeldingsformulier bij het secretariaat van de afdeling of bij de algemeen secretaris. Leden dienen de contributie te voldoen middels automatische machtiging (HR art. 4 en 24). Wanneer geen machtiging is afgegeven wordt, als gevolg van een besluit van het Algemeen Bestuur, per contributiebetaling € 2,50 extra in rekening gebracht als administratiekosten.

De extra contributie voor niet-spelende leden die wel trainen zal bij de contributie-inning in maart 2024 worden geïnd.

Bedanken van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren vóór 1 juni van het lopende boekjaar bij het secretariaat van de afdeling waar men onder valt, anders is men verplicht tot betaling van contributie van het gehele (volgende) boekjaar.

Voor de afdeling Tennis dient dit vóór 1 december te gebeuren. Hier loopt het boekjaar van 1 januari t/m 31 december.