Algemene ledenvergadering afdelingen SC Wesepe

De afdelingen gymnastiek, voetbal, handbal en tennis houden op dinsdag 6 september 2011 een algemene ledenvergadering in de kantine van de Muggert.     Aanvang 21.15 uur

Zie agenda

Agenda:

1.                 Opening door de algemeen voorzitter Joop Middeldorp.

Uitleg zal worden gegeven waarom er een algemene ledenvergadering wordt gegeven.

2.                 Algemene mededelingen

3.                 Financieel jaarverslag 2010-2011 door penningmeester Stef Tijhaar.

4.                 Verslag kascontrolecommissie.

5.                 Benoeming nieuwe kascommissie. Aftredend is mevrouw J. Brouwer, herkiesbaar.

6.                 Behandeling van de begroting 2011-2012 door penningmeester Stef Tijhaar.

7.                 Uitleg Narrow Casting.

8.                 Presentatie nieuwbouwplannen SC Wesepe door de bouwcommissie.

9.                 Algemene rondvraag

10.            Pauze.

 Tijdens de pauze ontvangt u een consumptie van de vereniging waarna iedere afdeling naar hun eigen ruimtes gaan: De tennis naar het tennishuisje, de gym/volleybal naar de commissiekamer, de handbal naar de bestuurskamer en de voetbal blijft in de kantine.

11.      Opening door afdelingsvoorzitter.

12.     Mededelingen afdeling.

12.     Notulen ledenvergaderingen:

– Afd. handbal              d.d. 20 september 2010.

– Afd. tennis                d.d. 20 september 2010.

– Afd. gymnastiek         d.d. 22 september 2010.

– Afd. voetbal              d.d. 23 september 2010.

De notulen liggen op elke afdelingsvergadering een uur voor de aanvang van de  vergadering ter inzage.         

13.     Bespreking jaarverslagen.De jaarverslagen van de afdelingen voetbal, handbal, gymnastiek, tennis en  algemeen zijn opgenomen in de dorpskrant.

 14.     Bestuursverkiezingen:

Afd. gym. Periodiek aftredend de dames Marja Achtereekte, herkiesbaar en Alice  Koopman, niet herkiesbaar. Voorgedragen wordt mevrouw M. Nieuwenhuis. (penningmeester)

Tussentijds afgetreden mevrouw J. van Dijk. Voorgedragen worden de dames   Annemieke Nieuwenhuis en Ester ten Have. (algemene bestuursleden)

Afd. handbal.  Periodiek aftredend zijn de dames Heleen Flierman enAnja te Rielebeiden herkiesbaar en Jose Koggel, niet herkiesbaar. Op het moment van inleveren tekst dorpskrant is er nog geen kandidaat bekend.

Afd. voetbal.  Tussentijds afgetreden de heer F. Kemper. Voorgedragen wordt de  heer R. Uenk  Periodiek aftredend de heren J. Middeldorp en W. Roesink, beiden  herkiesbaar en de heer T. Mensink, niet herkiesbaar. Voorgedragen wordt mevrouw I. Wouters.

Afd. tennis.  Geen bestuurswisseling

Tegenkandidaten voor de diverse bestuurskandidaten kunnen tot vrijdag 2  september 18.00 uur aangemeld worden bij de afdelingssecretariaten.

 15.     Aanwijzen afgevaardigden algemene ledenvergadering i.v.m.  statutenwijziging.Afd. voetbal: 12.   Afd. gym 4,    Afd. handbal 4,    Afd.  tennis 3,    alg.  leden 1.

 16.     Rondvraag.

17.     Sluiting.