Algemene ledenvergadering donderdag 28 september 21.00 uur

Algemene ledenvergadering SC Wesepe donderdag 28 september 2023      

Aanvang 21.00 uur in de kantine op “De Muggert”.

Agenda:

 • Opening door de algemeen voorzitter Heleen Flierman
 • Algemene mededelingen.
 • Notulen algemene ledenvergadering d.d. 29 september 2022

– De notulen liggen een uur voor de aanvang van de vergadering ter inzage in
  de kantine van de Muggert.

               – Jaarverslag algemeen: download hieronder

 • Financieel jaarverslag 2022-2023 door de penningmeester.

De stukken liggen vanaf 27 september achter de bar in de kantine van De Muggert ter inzage.

 • Verslag kascontrolecommissie
 • Benoeming nieuwe kascommissie
 • Bestuur

Blijvende leden
Heleen Flierman in de functie van voorzitter

Willem Otten in de functie van penningmeester

Inge Wouters in de functie van secretaris  

Joost Jalink in de functie van algemeen bestuurslid

Henrike Flierman in de functie van algemeen bestuurslid

René Jansen, in de functie van algemeen bestuurslid

 • Behandeling van de begroting 2023-2024 door de penningmeester
 • Vaststelling contributie seizoen 2023-2024
 • Algemene rondvraag
 • Sluiting