Beleid

Download het beleidsplan voor jeugdvoetbal door hier te klikkenDe omnisportverening S.C. Wesepe heeft een beleidsplan 2003 – 2008. Echter, in dit plan staan geen specifieke zaken die betrekking hebben op de jeugd van de afdeling voetbal. Omdat het aantal jeugdleden de laatste jaren sterk is toegenomen en er steeds meer eisen gesteld worden aan de kaderleden is er besloten om een jeugdvoetbalbeleidsplan te schrijven. Deze is te downloaden door op de afbeelding hiervan te klikken.

In het beleidsplan staat onder andere omschreven wat de doelstellingen zijn, welk selectiebeleid wordt toegepast, hoe om te gaan met het opleiden van de jeugd, taken en verantwoordelijkheden van het jeugdkader, en hoe er wordt gecommuniceerd.

Bestuurstaken

Op de bestuurspagina kunt u zien wie zitting heeft genomen in het Algemeen bestuur en het afdelingsbestuur. De taken voor het bestuur van de afdeling voetbal zijn als onderstaand verdeeld.

Voorzitter
De voorzitter geeft leiding aan en houdt toezicht op het verenigingsleven. Hij draagt zorg voor het naleven van de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en alle verdere regelingen en bepalingen. Hij houdt toezicht op de naleving van normen en waarden binnen de vereniging. Hij is de officiële woordvoerder van de vereniging resp. de afdelingen. Zo hij dit noodzakelijk acht, kan hij bepalen, dat alle uitgaande stukken, welke zijn handtekening niet behoeven, door hem mede worden ondertekend. Hij leidt de vergaderingen en stelt daarin de orde van de dag vast, behoudens het recht van de algemene vergadering resp. de afdelingensvergadering om daarin wijziging in aan te brengen.

Hij heeft het recht de beraadslagingen te doen eindigen, indien hij meent, dat de vergadering voldoende is ingelicht, doch is verplicht deze weer te hervatten indien eenderde van de ter algemene vergadering resp. afdelingsvergadering aanwezige stemgerechtigde leden het verlangen daartoe kenbaar maakt. Daarnaast draagt hij zorg voor de uitwerking en uitvoering/handhaving van het beleidsplan, alsmede de eventuele aanpassingen. Hij houdt tevens toezicht op de uitvoering en naleving van de bestuursbesluiten.

Secretaris
De secretaris voert de administratie van de vereniging resp. afdeling. Hij is belast met het notuleren van de vergaderingen. Alle uitgaande stukken worden namens de vereniging resp. afdeling door hem ondertekend. Hij is verplicht van deze stukken een afschrift te houden. Hij ontvangt alle inkomende stukken en draagt zorg dat deze op de bestemde plekken komen en daar eventueel worden behandeld. Op de gewone algemene vergadering resp. afdelingsvergadering brengt hij het jaarverslag uit. Hij is verantwoordelijk voor het bijhouden van de ledenlijst, uit welke aard en gegevens van elk lidmaatschap dient te blijken. Het verenigingsarchief resp. afdelingsarchief wordt door hem bewaard.

Penningmeester.
De penningmeester beheert de contante geldmiddelen, voor zijn beheer is hij persoonlijk verantwoordelijk. Alle bank- en girobetalingen lopen via de penningmeester. De voorzitter is gemachtigd om bankzaken te doen bij eventuele onvoorziene omstandigheden. De penningmeester draagt zorg voor de inning van contributies en overige bijdragen en houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven, zodanig dat de baten en schulden ten allen tijde kunnen worden gekend. Betalingen uit de kas worden alleen gedaan tegen kwitanties. Op de algemene vergadering resp. afdelingsvergadering brengt hij verslag uit over zijn beheer en dient tevens een begroting in betreffende het komende verenigingsjaar. Hij is verplicht aan de kascommissie en het bestuur inzage te geven in de kas en alle boeken en bescheiden en ook alle inlichtingen te verstrekken omtrent zijn beheer. Hij dient aantekening te houden van de vermogenstoestand van de vereniging, zodanig dat ten allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de werkzaamheden t.b.v. de personele aangelegenheden (belastingdienst, bedrijfsvereniging), sponsoren, subsidieaanvragen, opstellen financieel jaarverslag voor KNVB, entreegelden.

Voetbalcommissie.
De voetbalcommissie draagt zorg voor het sportieve wel en wee van de seniorenelftallen en zijn begeleiding. De volgende werkzaamheden vloeien daar uit voort:

JAARLIJKS.

 • Het, in overleg met de jeugdtrainer, jeugdcoördinator en de hoofdtrainer, begeleiden van de jeugdspelers die voor de overstap naar de senioren in aanmerking komen.
 • Het in overleg met de hoofdtrainer samenstellen van de selectie.
 • Het in overleg met de hoofdtrainer indelen van de trainingstijden.
 • Het in overleg met de hoofdtrainer samenstellen van het oefenprogramma
 • Het eventueel mede benoemen van een hoofdtrainer, ev. 2e trainer, keeperstrainer.
 • Het samenstellen van elftallen en begeleiding om te komen tot het aantal teams dat deel gaat nemen aan de competitie en dit via de secretaris doorgeven aan de KNVB
 • Het opstellen van het oefenprogramma lagere elftallen.
 • Minimaal eenmaal per seizoen overleg met de leiders, aanvoerders en eigen scheidsrechters.
 • Het in overleg met het bestuur de bestuursbezetting bij thuis- en uitwedstrijden 1e elftal indelen en informeren van de ladyspeaker.
 • In samenspraak met de jeugdcoördinator aanwijzing van pupil van de wedstrijd.
 • Organiseren oliebollentoernooi.

MAANDELIJKS

 • 1 x per maand overleg met de hoofdtrainer, 2e trainer, leiders en aanvoerders 1e, 2e, 3e elftal.

WEKELIJKS.

 • Het samenstellen van de lagere elftallen en begeleiding op basis van wijzigingen wedstrijden, blessures en afmeldingen in overleg met leiders en aanvoerders.
 • Het aanstellen van scheidsrechters bij de thuiswedstrijden lagere elftallen.
 • Afgelasting of wijzigingen wedstrijdprogramma doorgeven aan kantinecommissie en consul en evt. speakster(1e elftal).
 • Ontvangst scheidsrechters en begeleiding tegenstanders.
 • Verantwoordelijk voor de wedstrijdformulieren ( invullen , controleren en opbergen).
 • Indeling kleedkamers opstellen en bekendmaken.
 • Controleren kleedkamers.
 • Het in overleg met de consul het keuren van de velden.
 • Telefoonbezetting bestuurskamer t.b.v. de lagere elftallen.

Jeugdcoördinator

 • De jeugdcoördinator behartigt de zaken van de jeugdcommissie in het bestuur.
 • Hij overlegt veelvuldig met de voetbalcommissie betreffende technische zaken.
 • Hij initieert het overleg met de jeugdleiders om te komen tot elftallen/teams welke aan de competitie deelnemen
 • Het benaderen van mensen voor de functies van jeugdtrainer/jeugdleider.
 • Het eventueel mede benoemen van een jeugdtrainer.
 • Het opstellen van een oefenprogramma.
 • Het initieert het eventueel deelnemen aan jeugdtoernooien (o.a.4tegen4).
 • Het in overleg bepalen welke speler pupil van de wedstrijd moet worden.
 • Indeling kleedkamers opstellen en bekendmaken voor de jeugdwedstrijden.
 • Afgelasting of wijzigingen wedstrijdprogramma doorgeven aan kantinecommissie en consul.
 • Het onderhouden van externe contacten met de KNVB en andere verenigingen betreffende het jeugdvoetbal.
 • Hij is verantwoordelijk voor het aanstellen van scheidsrechters bij jeugdelftallen.
 • Hij is verantwoordelijk voor het correct invullen van de wedstrijdformulieren c.q. uitslagformulieren van de jeugdvoetbalwedstrijden en voor het archiveren hiervan.
 • Hij is initiator voor de organisatie van de algemene jeugdactiviteiten

Beheer en onderhoud
De portefeuillehouder van beheer en onderhoud is verantwoordelijk voor het (laten) verzorgen en (laten) onderhouden van de opstallen en de omliggende terreinen, en de daarbij behorende technische- en veiligheidsvoorzieningen. Onder de opstallen worden verstaan:

 • Gebouw 1.
 • Kantine.
 • Kleedkamers 1 t/m 4 en de scheidsrechterskleedkamers.
 • Bestuurskamer.
 • Keuken en voorraadruimte
 • Massageruimte
 • Toiletten.
 • Bergruimten
 • Technische ruimten.
 • Gebouw 2.
 • Kleedkamers 5 en 6.
 • Kaartverkoophok.
 • Opslagruimten spelattributen.
 • Opslagruimte tennisattributen.

Onder de terreinen worden verstaan:

 • Veld 1.
 • Reclameborden.
 • Scorebord.
 • Dug-outs.
 • Doelen.
 • Zitbanken.
 • Tegelpad
 • Veld 2.
 • Trainingsveld.
 • Verlichting.
 • Afrastering.
 • Ballenvanger
 • Parkeerplaats en rijwielstalling en verlichtin
 • Handbalveld met afrastering, dug-outs en verlichtin
 • Zandbak.

Voor wat betreft de toestand van de velden vindt overleg plaats met de terreinknecht (extern contact met Sallcon en St. IJssellandschap). Hij organiseert en coördineert in overleg met de onderhoudscommissie minimaal 1 maal per jaar een accommodatiedag. De onderhoudscommissie trekt vrijwilligers aan om werkzaamheden op het complex te verrichten. Indien deze werkzaamheden niet door vrijwilligers gedaan kunnen worden zal de portefeuillehouder, met goedkeuring van het bestuur, externe mensen uitnodigen deze werkzaamheden te verrichten.

Materiaalbeheer
De portefeuillehouder van materiaalbeheer is verantwoordelijk voor het in goede staat verkeren van de spelattributen. Daartoe wordt onderhoud gepleegd aan ballen en netten. Hij draagt zorg voor het op peil houden van de spelattributen en functioneert daartoe als aanspreekpunt tussen leveranciers en de sportclub.

 • Hij houdt bij aan wie en wanneer er spelattributen worden uitgegeven.
 • Hij zorgt voor een goede prijs/kwaliteitsverhouding van de spelattributen.
 • Hij controleert de rekening van de spelattributen en accordeert deze en stuurt de rekening naar de penningmeester ter financiële afhandeling
 • Hij controleert de inhoud van de EHBO-koffer en brancard.
 • Hij is verantwoordelijk voor de controle en vervanging van de brandblusapparatuur.

Sponsorbeheer
Hij is verantwoordelijk – in samenwerking met de sponsorcommissie – voor het zoveel mogelijk geld binnen brengen voor de vereniging door:

 1. te zorgen voor shirtreclame en eventueel trainingspakken voor de verschillende voetbalteams;
 2. te zorgen voor balsponsors;
 3. te zorgen voor advertenties/ sponsoren op het programmablad 1e elftal;
 4. te zorgen voor zoveel mogelijk bordreclame langs het hoofdveld.

Vice-voorzitter.

 • Hij vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid.
 • Hij draagt zorg voor een goede communicatie tussen de afdelingen van de sportclub.
 • Hij draagt zorg voor goede contacten tussen afdeling voetbal en de algemene commissies en de supportersvereniging SC Wesepe.