Contributie-inning 4 oktober 2019

Contributie-inning 4 oktober 2019

De contributie van de eerste helft van seizoen 2019-2020 wordt op vrijdag 4 oktober geïncasseerd. Tijdens de ledenvergadering op 26 september 2019 hebben de leden ingestemd met een contributieverhoging van € 5 voor actieve (trainende) leden. Daarnaast gaat de bijdrage voor de kledinglease met € 3,50 per seizoen omhoog.

De contributietarieven voor het seizoen 2019-2020 zijn daarmee als volgt:

  • Pupillen (t/m 11 jaar)  –          € 85,- per jaar
  • Junioren (12 t/m 17 jaar)  –          € 113,- per jaar
  • Senioren (18 jaar en ouder)  –          € 155,- per jaar
  • Niet spelend  –          € 35,- per jaar
  • Niet spelend – wel trainend –          € 45,- per jaar

Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van contributiebetaling.

Voor leden die gebruik maken van de kleding lease (voetbal, handbal en volleybal) komt er bovenop de basiscontributie nog een toeslag van:

Pupillen en junioren – € 15,- per jaar

Senioren – € 17,50 per jaar

De peildatum voor de leeftijd is 1 januari 2019. (Peildatum leeftijd op 1 juli = 1 januari).

Leden van Sportclub Wesepe worden ingedeeld naar leeftijd en als spelend lid of als niet spelend lid. Spelende leden zijn zij die actief in teamverband aan sport deelnemen (incl. actief tennis). Niet Spelende leden zijn zij die niet actief in teamverband deelnemen aan sport, zoals bestuursleden, commissieleden, leiders, (assistent)-scheidsrechters, oefenmeesters en gelijkgestelden als ondersteunend lid. Zij staan wel bij de sportbonden geregistreerd en hebben bij hun afdeling stemrecht.

Langdurig geblesseerde leden en zwangere vrouwen worden ook aangemerkt als niet-spelend. Dit dient men wel zelf door te geven bij de secretaris van de afdeling waar diegene de sport beoefent. Leden van een afdeling die bij een andere afdeling een kaderfunctie vervullen zijn bij die laatste afdeling vrijgesteld van contributie.

Algemene leden zijn ondersteunende verenigingsleden en staan niet bij een sportbond geregistreerd.

Leden die twee of meer takken van sport binnen SC Wesepe beoefenen krijgen een reductie van 25% op de contributie voor elke tak van sport die wordt beoefend. Dit geldt niet voor niet-spelende leden.

De contributie zal in twee keer moeten worden voldaan. Dit zal begin oktober 2019 en begin maart 2020 gebeuren. Bij degene die een machtiging heeft ingestuurd zal omstreeks die datum de inning plaatsvinden.

Aanmelden moet schriftelijk via het aanmeldingsformulier bij het secretariaat van de afdeling of bij de algemeen secretaris. Leden dienen de contributie te voldoen middels automatische machtiging (HR art. 4 en 24). Wanneer geen machtiging is afgegeven wordt, als gevolg van een besluit van het Algemeen Bestuur, per contributiebetaling € 2,50 extra in rekening gebracht als administratiekosten.

De extra € 5 voor niet-spelende leden die wel trainen zal bij de contributie-inning in maart 2020 worden geïnd.

Bedanken van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren vóór 1 juni van het lopende boekjaar bij het secretariaat van de afdeling waar men onder valt, anders is men verplicht tot betaling van contributie van het gehele (volgende) boekjaar.

Voor de afdeling Tennis dient dit vóór 1 december te gebeuren. Hier loopt het boekjaar van 1 januari t/m 31 december.