Deze week ledenvergaderingen SC Wesepe

Tennis maandag 20-9-2010 20.00 uur bestuurskamer De Muggert
Handbal maandag 20-09-2010 20.00 uur kantine De Muggert
Gymnastiek woensdag 22-9-2010 21.00 uur De Nieuwe Coers
Voetbal donderdag 23-9-2010 21.15 uur De Muggert

Voor agenda lees verder.

Agenda:

1.Opening.

2.Notulen ledenvergaderingen:

– Afd. handbal                d.d. 28 september 2009.

– Afd. tennis                    d.d. 28 september 2009.

– Afd. gymnastiek         d.d. 23 september 2009.

– Afd. voetbal                 d.d. 24 september 2009.

De notulen liggen op elke afdelingsvergadering een uur voor de aanvang van de  vergadering ter inzage.

3.Mededelingen /ingekomen stukken.

4.Bestuursverkiezingen:

Afd. gym. Geen wijzigingen.

Afd. handbal.

Periodiek aftredend zijn de dames W. Vossebelt-Jansen en A. Booijink-Lokate. Beiden herkiesbaar.

Tussentijds is afgetreden mevr. J. Achtereekte, derhalve is één bestuursfunctie vacant.

Afd. voetbal.

Periodiek aftredend de heren K. Vossebelt en W. Rouweler.

Beiden herkiesbaar.

Afd. tennis.

Tussentijds zijn afgetreden  mevr. J. Boerkamp en de heer J. Grotentraast.

Beiden niet herkiesbaar.

Periodiek aftredend voorzitter de heer M. Rienstra.

Voorgedragen worden de heer E. Kerkmeijer als voorzitter en mevrouw M.

Grotentraast  als algemeen bestuurslid.

Er is nog een vacature beschikbaar als algemeen bestuurslid afd. Tennis.

Tegenkandidaten voor de diverse bestuurskandidaten kunnen tot vrijdag 17 september 18.00 uur aangemeld worden bij de afdelingssecretariaten.

5.Stand van zaken commissie mogelijke uitbreiding/nieuwbouw op ons sportpark De Muggert.

6.Bespreking jaarverslagen:

De jaarverslagen van de afdelingen voetbal, handbal, gymnastiek, tennis en algemeen zijn opgenomen in de dorpskrant.

Bespreking financieel verslag 2009-2010. De financiële jaarcijfers liggen een week voor de diverse vergaderingen ter inzage achter de bar in het clubhuis.

7. Verslag kascommissie.

8.Verkiezing kascommissie. Aftredend de heer G. Rouweler, herkiesbaar.

9.Begroting seizoen 2010/2011 en vaststellen contributie seizoen 2010/2011.

10.Bespreking en eventueel vaststellen agenda alg. ledenvergadering.

11.Benoeming aantal afgevaardigden voor eventueel algemene ledenvergadering

Afd. voetbal: 11.   Afd. gym 4,    Afd. handbal 4,    Afd.  tennis 3,    alg.  leden

12.Pauze, waarin gelegenheid is tot het stellen van schriftelijke vragen.

13.Rondvraag.

14. Sluiting.